Kalite Seçenek değil, Gerekliliktir...
Başarınız Arma ile Şekilleniyor...
Çeşitli sektörlerin çeşitli belgelendirme ihtiyaçlarında doğru tercih her zaman Arma Belgelendirme. Başarınızı ve kalitenizi doğru ifade etmek ve bir adım öteye taşıyabilmek için belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.
Kalıcı Başarı için Kalıcı Çözümler...
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için geçici değil kalıcı çözümleri tercih etmelisiniz. Kalite belgeleri, faydalı ürün ya da marka gibi size uzun yıllar başarıyı sağlaycak çözümler için kalıcı bir çözüm ortağınız olmalı.
0.543
695 52 11
0.533.136 70 33
info@armabelgelendirme.com
CEVRE İZNİ VE ÇEVRE LİSANSI

Çevre izin belgesi: İşletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belgedir

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2010’da başlayacak Elektronik Çevre izinleri ve Lisansları Uygulaması hakkında bir açıklama yaptı.

Buna göre; Genel Müdürlüğe bağlı daire başkanlıkları ve il müdürlükleri tarafından ayrı ayrı verilen deşarj izni, emisyon izni, gürültü izni, derin deniz deşarjı izni ve atık lisansları başta olmak üzere tüm çevre izin ve lisansları tek bir çevre izni olarak alınacak.

Yeni sistemde işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren almak zorunda oldukları çeşitli izin ve lisansların başvuruları tek bir noktadan yapılacak, bu başvurular yetkili otorite tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanacak.

 

ÇEVRE İZİN VE ÇEVRE İZİN LİSANSI AŞAMALARI

Çevre izni ve Çevre izin ve Lisans işlemleri 3 etapta gerçekleştirilir, birinci etap da hangi izin alanına başvurulacak ise o alan ile ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden uygunluk yazısı alınır. İkinci etap da ortak belgeler ve izin konusu ile ilgili belgeler ile Geçici Faaliyet Belgesi için başvurulur. Üçüncü ve son etap da ise izin konusu ile ilgili ölçüm raporları teslim edilir.

*Etap Uygunluk Yazısı

Öncelikle ilgili merciye başvuru yapılarak izin konusu ila alakalı uygunluk yazısı alınır.

**Etap Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)

Geçici Faaliyet Belgesinin alınması için yetkili merci tarafından istenen belge, bilgi, doküman ve raporlar hazırlanır, daha sonra işletmenin izin ve lisans başvurusuna göre geçici faaliyet belgesini almak için e-başvuru yapılır.

Firmamız tarafından yapılacak olan e başvuru dosyası 30 gün içerisinde ilgili merci tarafından değerlendirilir ve başvuru olumlu bulunduğunda 1 yıl geçerli olan Geçici Faaliyet Belgesi işletmeye verilir.

***Etap Çevre İzni / Çevre İzin ve Lisans Belgesi

İşletmenize yetkili mercii tarafından Geçici Faaliyet Belgesi verildikten sonra, 6 ay içerisinde Geçici Faaliyet Belgesini Çevre İzni/ Çevre İzni ve Lisansına çevirme zorunluluğu bulunmaktadır. Verilen 6 aylık süre içerisinde başvuru yapmayan işletmelerin belgesi iptal edilecek ve 6 ay boyunca müracaatta bulunamayacaklardır. Çevre İzni Belgesi veya Çevre İzni ve Lisans belgesi 5 yıl geçerlidir.

 

ÇEVRE İZİNLERİ

Emisyon İzni, Atıksu Deşarj İzni, Gürültü İzni, Tehlikeli madde İzni, Derin Deniz Deşarjı İzni

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI

Geri Kazanım Lisansı, Bertaraf Lisansı, Ara Depolama Lisansı, İşletme Lisansı, Arındırma Lisansı

 

ÇEVRE İZİNİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1-EMİSYON İZNİ

*İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı        -Emisyon Raporu      -Geçici Faaliyet Belgesi İçin İstenen Belgeler

2-GÜRÜLTÜ KONTROLÜ İZNİ

*Akustik Raporu    -Geçici Faaliyet Belgesi İçin İstenen Belgeler

3-ATUKSU DEŞARJ İZNİ

*Atıksu Deşarjı Kriterlerine Uygunluk Kontrolü   

*Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı(27.04.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihinden önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)

*Geçici Faaliyet Belgesi İçin İstenen Belgeler

4-TEHLİKELİ MADDE ATIKSU DEŞARJ İZNİ

*Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı(27.04.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihinden önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)

*Tehlikeli Madde Deşarj Kriterlere Uygunluk Kontrolü

*Geçici Faaliyet Belgesi İçin İstenen Belgeler

5-DERİN DENİZ DEŞARJ İZNİ

*Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı

*Derin Deniz Deşarjı Kriterlerine Uygunluk Kontrolü

*Geçici Faaliyet Belgesi İçin Belgeler

 

ÇEVRE LİSANSI İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1-GERİ KAZANIM LİSANS KONULARI

*Tehlikeli Atık     *Tehlikesiz Atık     *Atık yağ       *Bitkisel Atık Yağ           *Atık pil ve Akümülatör

*Ömrünü Tamamlamış Lastik       *Ambalaj Atığı

GEREKLİ BELGELER

*Acil Durum/Müdahale Planı(İtfaye Müdürlüğü Belgesi Dahil)

*İl Müdürlük Uygunluk Yazısı

*Sanayi Sicil Belgesi

*Geçici Faaliyet Belgesi İçin İstenen Belgeler

 

2-BERTARAF LİSANS KONULARI

*Atık Yakma ve Birlikte Yakma            *Düzenli Depolama

GEREKLİ BELGELER

*Acil Durum/Müdahale Planı(İtfaye Müdürlüğü Belgesi Dahil)

*İl Müdürlük Uygunluk Yazısı

*Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi

*Geçici Faaliyet Belgesi İçin İstenen Belgeler

 

3-ARA DEPOLAMA LİSANS KONULARI

*Tehlikeli Atık

GEREKLİ BELGELER

*İl Müdürlük Uygunluk Yazısı

*Sterilizasyon Cihazı Uygunluk Belgesi(Tıbbı Atık Sterilizasyon Lisansı İçin)

*Atık Kabul Tesisi Onayı(Atık Kabul Tesisi Lisansı için)

*Geçici Faaliyet Belgesi İçin İstenen Belgeler

 

5-ARINDIRMA LİSANS KONUSU

*PCB Arındırma

GEREKLİ BELGELER

*Acil Durum/Müdahale Planı(İtfaye Müdürlüğü Belgesi Dahil)

*İl Müdürlük Uygunluk Yazısı

*Geçici Faaliyet Belgesi İçin İstenen Belgeler

*Acil Durum/Müdahale Planı(İtfaye Müdürlüğü Belgesi Dahil)

*İl Müdürlük Uygunluk Yazısı

*Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol

*Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

*Geçici Faaliyet Belgesi İçin İstenen Belgeler

 

4-İŞLEME LİSANS KONULARI

*Tıbbi Atık Sterilizasyon    *Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme     *Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

*Tanker Temizleme            *Hurda Metal                                           *Atık Kabul Tesisi

GEREKLİ BELGELER

*Acil Durum/Müdahale Planı(İtfaye Müdürlüğü Belgesi Dahil)

 

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, faaliyette olan tesislerin günümüze kadar çevre kanunu uyarınca aldığı emisyon izni, deşarj izni, gürültü izni, derin deniz deşarjı, tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren çevre izin ve atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği sağlayan çevre lisansı işlemleri, Avrupa Birliğine uyum süreci içerisinde yayınlanan, “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ile ÇEVRE İZNİ yada ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI adı altında, tek bir izinde toplanmıştır.

 İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için 1 yıl süre için tesise verilen belgeyi ifade eder.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik dâhilinde olan tesislerin başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır. Tesislerin elektronik başvuru dosyasında yönetmelik Ek-3 te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından 30 (otuz) gün içerisinde incelenir. Yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

 

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN ALINMASI İŞLEMİNDE GEREKLİ BELGELER

1- ÇED Olumlu yada Gerekli Değildir Kararı (ÇED’ e tabi tesisler için) veya ÇED’ e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

2- 3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;

2.1- 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

*Yapı kullanma izin belgesi

*İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

2.2- 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

*İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri)

*İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

3- Ticaret Sicil Gazetesi*

4- Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge.

5- İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge

6- Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)

7- İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)

 8- Çevre izin/lisan konusu/konuları ile ilgili özel belge/belgeler

***Geçerlilik süresi 1 yıldır…

 

GSM BELGESİ NEDİR VE NE YAPILMASI GEREKİR?

 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan Gayrı Sıhhî Müesseseler Yönetmeliği’ne göre, söz konusu yönetmelikte sayılan ürünlerden herhangi birinin üretiminin gerçekleştirildiği işyerleri için açılış ve çalışma ruhsatı alınması gereklidir.

26.09.1995 tarih ve 22416 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 23.08.2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik metni ile bazı maddeleri değiştirilen Gayrı Sıhhî Müesseseler Yönetmeliğine göre işyerleri, 1., 2. ve 3. sınıf olmak üzere 3 sınıfa ayrılmış bulunmaktadır.

 Gayrisıhhî Müessese (Sıhhi Olmayan İşletme) faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

 I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleridir. 1. Sınıf GSM ruhsatları Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir.

 II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istiratleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir. 2. Sınıf GSM ruhsatları İlçe belediyeleri tarafından verilir.

 III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken gayri sıhhi müesseselerdir. Çevresine olan zararları giderilemeyen 3. sınıf GSM’ ler de konutlardan ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta yapılır. 3. Sınıf GSM ruhsatları İlçe belediyeleri tarafından verilir.

G.S.M Ruhsat başvurularında tesisin kurulacağı yerin Yapı İzinleri Müdürlüğünden alınacak yer seçim belgesi ile işyerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan eski yapılardan vukuatlı tapu kaydı istenir.Tesisin kurulacağı yerin Belediye İmar Planlarına göre yer seçimi uygunsa iş yerinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bazıları istenir;

 *Yer seçim belgesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınır).

*İmza Sirküleri.

*Tapu Belgesi.

 *İş akım Şeması ve açıklama raporu (Üretim prosesi ile ilgili bilgileri içeren).

 *Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla hazırlanmış proje ve açıklama raporu.

 *ÇED olumlu raporu veya ÇED gerekli değildir kararı (ÇED kapsamında ise).

 *İlgili kurum ve kuruluştan onaylı vaziyet planı – Numarataj Belgesi

 *Yerleşim Planı.

 *Kiracı ise kira kontratı.

 *Motor beyanı

 *Bayilik sözleşmesi (LPG satış yerleri)

 *Kurma izin belgesi – Bölge Çalışma Müdürlüğü (Gerekli Müesseselerden)

*Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun temini ile ilgili açıklama raporu ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.

 *Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde DSİ Müdürlüğünden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi.

*Başvuru formu.

*Vergi Levhası.

*Ticaret sicil gazetesi

* İlgili oda kaydı.(Sicil Tasdiknamesi).

 *Yapı kullanma izin belgesi (imar mevzuatına göre özel yapı gerektiren faaliyetler için buna uygun yapı kullanma izin belgesi alınmalıdır.)

*Sorumlu müdür sözleşmesi diploma sureti.

*İtfaiye raporu.

*İşletme belgesi (30 ve üzeri işçi çalıştıran veya çalışan sayısına bakılmaksızın patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerde çalışan işletmeler için).

*TSE Hizmet yeterlilik belgesi (Gerekli müesseselerden.)

* Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü (Gerekli Müesseselerden).

*Tabip ve sağlık personeli sözleşmesi (50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için).

*Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden atık su görüşü (OSB de yer alan müesseseselerden).

* Ulaşım görüşü (Gerekli  müesseseselerden)

* İZSU Genel Müdürlüğünden atık su görüşü.

*Emisyon izni (Emisyona tabi müesseselerden).

*Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Yanıcı,parlayıcı,patlayıcı madde üreten ve bulunduran müesseselerden).

*LPG Eğitim Sertifikası,Elektrik tesisat projesi.Topraklama projesi (Gerekli Müesseselerden).

*ÇTV Borcu Yok Belgesi (İlgili vergi dairesinden alınır).

*Şehir Şebeke Suyuna Bağlantı Belgesi.

*Şahıslardan iki adet fotoğraf,dosya.

*Kurum gerek duyulması halinde ilave bilgive belgeler isteyebilir.

Büyükşehir Belediyesi olmayan belediye sınırı içerisindeki ve mücavir alanlarında kurulmak istenen veya kurulu bulunan sanayi tesislerine G.S.M. ÇALIŞMA RUHSATI vermek 10.08.2005 tarih 25.902 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca İl Mahalli Özel İdarelerine verilmiştir.

Organize Bölgelerinde 12/04/2000 Tarih 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun da yapılan değişiklik ile G.S.M. Ruhsatlarını Bölge Müdürlüğü verecektir.

Ç.E.D. Raporu düzenlenmesi gereken tesislerde Ç.E.D. Olumlu raporu yer seçim ve tesis kurma izni yerine geçer.

ARMA DANIŞMANLIK ,GEÇİCİ FALİYET BELGESİ VE  GSM RUHSATI ALIMINDA firmalara gereken desteği verecektir….